Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. studenoga  2012., donio je

O D L U K U
o davanju u zakup zemljišta na kojem je izgrađena
i postavljena kolna vaga

I.

Prihvaća se ponuda za davanje u  zakup zemljišta  u vlasništvu Grada Đurđevca
kčbr. 1606/2 sa 3508 m2 (gruntovni broj 945/1, zk.ul.br. 9813) u k.o. Đurđevac, na kojem  je izgrađena i postavljena kolna vaga nosivosti 20 tona, kiosk s kontrolnom pločom vage, sanitarni kontejner i stočna vaga nosivosti 1000 kg, koju je na javni natječaj podnio ponuditelj SILVESTAR d.o.o. Braće Radića 35, Pitomača, a koji za zakup  nudi iznos od 37.500,00 kn godišnje.
Zemljište kao i objekti iz stavka 1. daje se u zakup na vrijeme od dvije godine.

II.

S ponuditeljem SILVESTAR d.o.o. Braće Radića 35, Pitomača, zaključit će se Ugovor o zakupu, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III.

Ova Odluka dostavit će se svim ponuditeljima.

KLASA: 940-01/12-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-3
Đurđevac, 19. studenoga  2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.