Zaključak – odobrenje sredstava Udruzi žena Svetojanke


Utorak, 15. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13. – pročiščeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. listopada 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o odobrenju financijskih sredstava Udruzi žena Svetojanke

iz Svete Ane za pokriće troškova za sudjelovanje na

15. Danima voća KKŽ u Đurđevcu

 I.

            Udruzi žena Svetojanke iz Svete Ane odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna za pokriće troškova za sudjelovanje na 15. Danima voća KKŽ u Đurđevcu, sukladno zamolbi.

 II.

             Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/42

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2

Đurđevac, 4. listopada 2013.

                                                                                                                                GRADONAČELNIK   

                       Željko Lacković, dipl. iur.