Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Gradskoj športskoj udruzi invalida Đurđevac za obilježavanje 50 godina sporta osoba s invaliditetom u Đurđevcu


Ponedjeljak, 8. rujna 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 8. rujna 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Gradskoj športskoj udruzi invalida Đurđevac za obilježavanje 50 godina sporta osoba s invaliditetom u Đurđevcu

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 5.000,00, kuna Gradskoj športskoj udruzi invalida Đurđevac za obilježavanje 50 godina sporta osoba s invaliditetom u Đurđevcu, sukladno zamolbi Broj:50/2014. od 25. kolovoza 2014. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobrava se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke GLAVA 07 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM - A 301101 Potpora udrugama 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-02/14-01/53

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2

Đurđevac, 8. rujna 2014.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.