Zaključak o sufinanciranje troškova prehrane u školskoj kuhinji za školsku godinu 2014./2015.


Ponedjeljak, 8. rujna 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13) i točke II. podtočke 8. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2014. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/14.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 8. rujna 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranju  troškova prehrane u školskoj kuhinji  za školsku godinu 2014./2015.

 I.

Sukladno Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2014. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/14.), ovim Zaključkom određuje se način sufinanciranja  troškova prehrane djece u školskoj kuhinji Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac,  za školsku godinu 2014./2015.

II.

Grad Đurđevac sufinancirat će troškove prehrane u iznosu od 30%:

  1. a) za djecu iz obitelji koje su korisnici stalne socijalne pomoći, temeljem popisa Centra za socijalnu skrb Đurđevac,
  2. b) za djecu iz obitelji sa troje ili više maloljetne djece, temeljem zahtjeva roditelja ili skrbnika,
  3. c) za djecu iz obitelji u kojima je dvoje ili više djece polaznika Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, temeljem zahtjeva roditelja ili skrbnika.

Sufinanciranje troškova prehrane iz podtočki a), b) i c) iz prethodnog stavka, međusobno se isključuju.

Sufinanciranje prehrane djece iz stavka 1. ove točke vršit će se temeljem popisa dostavljenog od Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.

III.

Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac dostavit će Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca zahtjev za dostavu financijskih sredstava iz točke II. Ovog Zaključka do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

KLASA: 602-01/14-01/19

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1

Đurđevac,  8. rujna  2014.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur.