DODATAK I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca


Utorak, 18. travnja 2017.

GRAD ĐURĐEVAC, S. Radića 1, Đurđevac, koji zastupa gradonačelnik Željko Lacković, dipl. iur. (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Podružnica Gradske uprave Grada Đurđevca, zastupana po predsjedniku Sindikata Borisu Pleši (u daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su dana 18. travnja 2017. godine, sljedeći

DODATAK I.
Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da se u Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/16.) u članku 48. stavak 6. briše.

Članak 2.

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca primjenjuje se od dana potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

 

KLASA: 022-05/15-01/29
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-5
U Đurđevcu, 18. travnja 2017.                                                                                                           U Zagrebu, 18. travnja 2017.

 

ZA GRAD ĐURĐEVAC                                                                                   ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Gradonačelnik                                                                                                                                               Predsjednik Sindikata
Željko Lacković, dipl. iur., v. r.                                                                                                                 Boris Pleša, v. r