IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2017. GODINU


Ponedjeljak, 5. lipnja 2017.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 6/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 5. lipnja 2017. godine, donio je

IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2017. GODINU

I.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca za 2017. godinu KLASA: 110-01/16-01/01, URBROJ: 2137/03-02-01/03-16-1 od 29. prosinca 2016. u točki III. u stavku 1. iza podstavka 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se novi podstavak koji glasi:

„u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte planira se popunjavanje sljedećih radnih mjesta:
- pročelnik, 1 izvršitelj/izvršiteljica, magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke.“.

U stavku 2. riječi: „Slobodno radno mjesto“ zamjenjuje se riječima: „Slobodna radna mjesta“.

II.

Ova Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca za 2017. godinu objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 110-01/16-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/03-17-2
Đurđevac, 5. lipnja 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.