Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca za 2017. godinu


Srijeda, 6. prosinca 2017.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini („Narodne novine“, broj 14/17.), članka 9. stavka 4. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2017. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 6. prosinca 2017. godine, donio je

Izmjenu Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja u osnovnoj školi na području
Grada Đurđevca za 2017. godinu

I.

U Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca u 2017. godini KLASA: 602-01/17-01/46, URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-3 od 5. listopada 2017. godine, točka II. mijenja se i glasi:

„Sredstva se raspoređuju u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem, potrebnim adaptacijama i zamjenama u cilju održavanja ili vraćanja i dovođenja imovine u funkcionalno stanje.
Za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac ukupno je u 2017. godini planiran iznos od 103.600,00 kuna i to kako slijedi:
- materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata u iznosu 41.000,00 kn,
- materijal i dijelovi za održavanje i popravak opreme u iznosu 48.000,00 kn,
- popravak opreme i dijelovi za održavanje službenog automobila u iznosu 10.000,00 kn,
- hitni popravci u iznosu 3,600 kn.

II.

Ova Izmjena Plana primjenjivat će se u 2017. godini.

KLASA: 602-01/17-01/46
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-5
Đurđevac, 6. prosinca 2017.

Gradonačelnik
Hrvoje Janči, mag.educ.