Odluka – davanje na privremeno korištenje poslovnog prostora


Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na  temelju članka 1. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. studenoga 2012. godine, donio je

O D L U K U
o davanju na privremeno korištenje  poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Đurđevca

I .

Trgovačkom društvu „BOROVO“ Trgovačka mreža d.o.o. Vukovar, Prodavaonica Đurđevac, Đure Basaričeka 10, Đurđevac, daje se na privremeno korištenje u svrhu skladištenja i čuvanja robe, poslovni prostor u vlasništvu Grada Đurđevca, koji se nalazi u zgradi Obrtničkog doma u Ulici Đure Basaričeka 10 u Đurđevcu, sagrađenoj na kčbr. 4191/3 k.o. Đurđevac, a koji je upisan u poduložak broj 11, sa suvlasničkim dijelom od 940/6000 (E-11) kao velika dvorana na katu, ukupne površine 144,45 m2.

II.

Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke daje se na privremeno korištenje na period od 30 dana počevši od 1. prosinca 2012. godine, uz naknadu u iznosu 2.166,75 kuna ( 15,00 kn po m2 prostora).

III.

S  trgovačkim društvom  „BOROVO“  Trgovačka mreža d.o.o. Vukovar, Prodavaonicom  Đurđevac, zaključiti će se Ugovor o privremenom korištenju, kojim će biti regulirana međusobna prava i obaveze.

KLASA:372-03/12-01/09
URBROJ:2137/03-02-02/07-12-1
Đurđevac, 20. studenoga  2012

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.