Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca


Petak, 6. rujna 2013.

Na temelju članka 6., stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
(„Narodne novine“ 125/11.),   gradonačelnik Grada Đurđevca  1. kolovoza  2013. godine,
donosi

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog  prostora u vlasništvu
Grada  Đurđevca

I.

Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) „PODRAVINA“, daje se u zakup poslovni prostor koji se nalazi u zgradi u Đurđevcu, S. Radića 1, površine 38 m2.

II.

Poslovni prostor daje se u zakup na dvije (2) godine.

III.

Iznos zakupnine za poslovni prostor iznosi 570,00 kuna mjesečno.

IV.

Sa zakupnikom Lokalnom akcijskom grupom (LAG) „PODRAVINA“ zaključit će se ugovor o zakupu kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 372-03/13-01/08
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 1. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.