Odluka o dodjeli studentskih kredita Grada Đurđevca


Srijeda, 8. studenoga 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11., 6/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 6/14., 11/14., 5/15., 7/15. i 2/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 08. studenog 2017. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli studentskih kredita Grada Đurđevca

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se studenti koji su ostvarili pravo na kreditiranje na temelju raspisanog Natječaja za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca za akademsku godinu 2017./2018., vrijeme trajanja kreditiranja i visina kredita.

II.

Pravo na kreditiranje ostvarili su sljedeći studenti:

1. Lea Bobovčan, Ulica bana Jelačića 111, Đurđevac,
2. Juraj Nikolić, Ulica grada Vukovara 27, Đurđevac,
3. Ivana Dergez, Vinogradska 56, Đurđevac,
4. Ivana Miletić, Sveta Ana 36, Sveta Ana.

III.

Studentima iz točke I. ove Odluke određuje se vrijeme korištenja kredita kako slijedi:

1. Lea Bobovčan - 2 godine,
2. Juraj Nikolić - 2 godine,
3. Ivana Dergez - 3 godine,
4. Ivana Miletić - 3 godine.

IV.

Visina kredita određena je člankom 3. stavkom 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11., 6/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 6/14., 11/14., 5/15., 7/15. i 2/16.) i iznosi do 1.500,00 kuna mjesečno, odnosno 15.000,00 kuna godišnje.

KLASA:604-02/17-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/01-17-4
Đurđevac, 08. studenog 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.