Odluka o dodjeli studentskih kredita


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i 4/11.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2012. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli studentskih kredita
Grada Đurđevca

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se studenti koji su ostvarili pravo na kreditiranje na temelju raspisanog Natječaja za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca za akademsku godinu 2012./2013., vrijeme trajanja kreditiranja i visina kredita.

II.

Pravo na kreditiranje ostvarili su sljedeći studenti:

1.    Ana Vlahović, Bregovita 7, Đurđevac,
2.    Marija Barberić, T. Ujevića 41, Đurđevac,
3.    Marijana Janči, Đ. Basaričeka 5a, Đurđevac,
4.    Sanela Janči, Đ. Basaričeka 5a, Đurđevac,
5.    Marko Novak, I. Đuriševića 54, Đurđevac,
6.    Ana Patačko, A. Hebranga 9, Đurđevac,
7.    Mihaela Cik, B. Jelačića 28, Đurđevac,
8.    Lucija Fusić, S. Radića 185d, Đurđevac,
9.    Emilija Ivković, A. Radića 18, Đurđevac,
10.    Sarah Silvija Štimac, I. Đuriševića 2, Đurđevac,
11.    Toni Cestar, K. Tomislava 6, Đurđevac,
12.    Danijel Barberić, T. Ujevića 41, Đurđevac,
13.    Mirta Leščan, P. Radića 4, Đurđevac,
14.    Luka Lončar, Basaričekova 62, Đurđevac,
15.    Tea Ređep, G. Karlovčana 47, Đurđevac,
16.    Ivan Švaco, K. Zvonimira 16, Đurđevac,
17.    Goran Bartolić, Bunarska 20, Čepelovac,
18.    Anabela Černeli, S. Radića 185c, Đurđevac,
19.    Ana Pavlović, B. Jelačića 118, Đurđevac,
20.    Mario Bobovčan, Donji Brvci 40, Đurđevac,
21.    Valentina Šostarec, Vinogradska 20, Đurđevac,
22.    Mirna Lesničar, S. Radića 7, Đurđevac,
23.    Martina Turopolec, Ciglenska 20, Đurđevac,
24.    Marko Lesničar, S. Radića 7, Đurđevac.

III.

Studentima iz točke I. ove Odluke određuje se vrijeme trajanja kreditiranja, kako slijedi:

1.    Ana Vlahović – 2 godine,
2.    Marija Barberić – 1 godina,
3.    Marijana Janči – 2 godine,
4.    Sanela Janči – 2 godine,
5.    Marko Novak – 2 godine,
6.    Ana Patačko – 4 godine,
7.    Mihaela Cik – 6 godina,
8.    Lucija Fusić – 6 godina,
9.    Emilija Ivković – 6 godina,
10.    Sarah Silvija Štimac – 6 godina,
11.    Toni Cestar – 5 godina,
12.    Danijel Barberić – 5 godina,
13.    Mirta Leščan - 6 godina,
14.    Luka Lončar – 6 godina,
15.    Tea Ređep – 6 godina,
16.    Ivan Švaco – 6 godina,
17.    Goran Bartolić – 5 godina,
18.    Anabela Černeli – 4 godina,
19.    Ana Pavlović – 4 godina,
20.    Mario Bobovčan – 6 godina,
21.    Valentina Šostarec – 4 godina,
22.    Mirna Lesničar – 6 godina,
23.    Martina Turopolec – 4 godine,
24.    Marko Lesničar – 6 godina.

IV.

Visina kredita određena je člankom 3. stavkom 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i 4/11.) i iznosi 700,00 kuna mjesečno, odnosno 7.000,00 kuna godišnje.

KLASA: 604-02/12-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac,  12. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.