Odluka o godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca


Petak, 21. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. prosinca 2018. donosi

 

ODLUKU
o godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca

I.

Sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine izvršit će se sveobuhvatni popis imovine i obveza Grada Đurđevca i to:
1. Razreda 0 – nefinancijska imovina,
2. Razreda 1 – financijska imovina,
3. Razreda 2 – obveze.

II.

Za obavljanje popisa osniva se Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1. Martin Mahović, predsjednik,
2. Ivan Mlinjarić, član,
3. Katarina Bartolić Globan, član.

III.

Plan godišnjeg popisa imovine i obveza sastavlja predsjednik Povjerenstva uvažavajući sve okolnosti kako se ne bi dovelo u pitanje normalno odvijanje redovnog posla.

IV.

Popis će se obavljati u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 20. siječnja 2019. godine.

V.

Povjerenstvo za popis dostavlja gradonačelniku cjeloviti Izvještaj o izvršenom popisu i rezultate popisa sa obrazloženjima, mišljenjima, prijedlozima u svezi popisnih razlika i prijedloga za rashod imovine, uvažavajući tržišnu vrijednost i stupanj otpisanosti, te navesti uzroke nastalih viškova, odnosno manjkova, najkasnije do 23. siječnja 2019. godine.

VI.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 406-08/18-01/06
URBROJ: 2137/03-03-01/09-18-1
Đurđevac, 21. prosinca 2018.

Gradonačelnik
Hrvoje Janči, mag.educ.