Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Đurđevca


Petak, 7. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADONAČELNIK

KLASA: 810-03/18-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 7. prosinca 2018.

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca (KLASA:810-03/18-01/05, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1, od 27. ožujka 2018. godine), gradonačelnik Grada Đurđevca dana 7. prosinca 2018. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
za područje Grada Đurđevca

Članak 1.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenuju se za ulicu, naselje ili grupe naselja na području Grada Đurđevca a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.

Članak 2.

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenuju se:

1. Za naselje Đurđevac - Mjesni odbor Centar (3 povjerenika i 3 zamjenika povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Igor Pleško, Trg svetog Jurja 1a, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Damir Lacković, Ulica kralja Tomislava 61, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Vladimir Antolaš, Ulica 1. svibnja 12, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Mario Žugaj, Ulica Antuna Radića 28, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Slavica Benko, Starogradska 16, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Denis Nemeš, Ulica Ivana Gorana Kovačića 17, Đurđevac

 

2. Za naselje Đurđevac - Mjesni odbor Peski (3 povjerenika i 3 zamjenika povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Stjepan Stanešić, Ulica Šandora Brauna 4, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Branko Cestar, Grkinska 83, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Ivan Juričić, Ulica Andrije Hebranga 12, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Maja Peroković, Ulica Matije Gupca 31, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Matija Rodman, Severovačka 38, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Mirjana Mišulin, Tratinska 3a, Đurđevac

3. Za naselje Đurđevac - Mjesni odbor Ledine (3 povjerenika i 3 zamjenika povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Vladimir Šimunic, Ciglenska 30, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Vesna Siladić, Ciglenska 58, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Ivan Radoš, Ulica Tina Ujevića 35, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Matija Kelić, Ulica Đure Basaričeka 63, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Đuro Fusić, Ulica grada Vukovara 36, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Anita Dergez, Vinogradska 56, Đurđevac

4. Za naselje Đurđevac - Mjesni odbor Novo Selo (3 povjerenika i 3 zamjenika povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Darko Jalžabetić, Ulica bana Jelačića 105, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Dražen Štefanić, Ulica bana Jelačića 102, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Ivica Radman, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 4, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Marko Fucak, Ulica bana Jelačića 172, Đurđevac

Povjerenik civilne zaštite: Tomislav Orešković, Ulica bana Jelačića 149a, Đurđevac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Vesna Pintar, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 2, Đurđevac

5. Za naselje Čepelovac (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Slavko Horvat, Planinska 105, Čepelovac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Srečko Bartolić, Planinska 82, Čepelovac

 

6. Za naselje Budrovac (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Saša Zebec, Bilogorska 128a, Budrovac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Marina Barberic, Bilogorska 135, Budrovac

7. Za naselje Suha Katalena (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Nedeljko Kovačević, Stjepana Radića 15, Suha Katalena
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Mateja Tudić, Stjepana Radića 80, Suha Katalena

8. Za naselje Sirova Katalena (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Ivan Sabolović, Sirova Katalena 68, Sirova Katalena
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Jadranko Čižmeković, Sirova Katalena 102, Sirova Katalena

9. Za naselje Severovci (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Vladimir Jakupčić, Severovci 34, Severovci
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Biserka Zobunđija, Severovci 89a, Severovci

10. Za naselje Sveta Ana (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Veljko Miletić, Sveta Ana 36, Sveta Ana
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Martina Račan, Sveta Ana 35a, Sveta Ana

11. Za naselje Grkine (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Ivan Fuček, Grkine 47, Grkine
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Franjo Bedeković, Grkine 29, Grkine

12. Za naselje Mičetinac (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite: Marko Pregiban, Mičetinac 7a, Mičetinac
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Damir Cugovčan, Mičetinac 12, Mičetinac

Članak 3.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca.

Članak 4.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Članak 5.

Stupanjem na snage ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite (KLASA: 810-03/12-01/01, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1, od 18. rujna 2012. godine).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.