Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 4. prosinca 2017.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16. i 47/16.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 4. prosinca 2017. godine, donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca

I.

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/17) u točki II. podtočka 4. mijenja se i glasi:
„2. Marijan Slaviček, načelnik Policijske postaje Đurđevac, za člana“.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 810-03/17-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 4. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.