Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Đurđevac


Ponedjeljak, 20. studenoga 2017.

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16.) i Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko-križevačke županije donesenih od Župana Koprivničko-križevačke županije po dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje dana 9. veljače 2017. godine ( KLASA:810-03/17-01/2, URBROJ:213701/11-01/01-17-1) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 20. studenoga 2017. godine, donio je

 

O D L U K U
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća
za Grad Đurđevac

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Đurđevca izrađuje se na temelju Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko-križevačke županije (KLASA:810-03/17-01/2, URBROJ:213701/11-01/01-17-1) te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenje ciljanih preventivnih mjera.

Članak 2.

U grupu rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika za područje Koprivničko-križevačke županije spadaju slijedeći rizici:
1. potres,
2. poplava,
3. klizišta,
4. industrijske nesreće,
5. ekstremne temperature,
6. snježni režim/poledica/ledene kiše/kišne oborine, tuča,
7. pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda,
8. pojave zaraznih bolesti životinja,
9. epidemije i pandemije.

Članak 3.

Za procjenu rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevac osniva se radna skupina.

Članak 4.

Radna skupina dužna je obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene rizika.

Članak 5.

Za sudionike, odnosno članove radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca imenuju se:

1. Ivan Juričić, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca, za koordinatora i voditelja radne skupine,
2. Matija Markešić, član,
3. Dejan Đud, član,
4. Tamara Ćućić, član,
5. Dražen Đuroci, član.

Članak 6.

Tijekom rada na dokumentu nositelji izrade mogu ugovorom angažirati ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 810-03/17-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 20. studenoga 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.