Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Đurđevca


Utorak, 12. rujna 2017.

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 2/16.), te na temelju Rang liste prijavljenih programa i/ili projekata Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Đurđevca u 2017. godini od 11. rujna 2017. godine, gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Đurđevca

I.

Odobravaju se financijska sredstva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Đurđevca prema sljedećem rasporedu:

1. Kulturno umjetničko društvo „Petar Preradović“ - iznos od 50.000,00 kuna za projekte:
• Tradicijski božićni napjevi Podravine - nosač zvuka,
• Rekonstrukcija narodnih nošnji,
• Program rada za 2017. godinu.

2. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ - iznos od 35.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• I ja to mogu,
• Poludnevni boravak i klupske aktivnosti u „Malom princu“.

3. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac - iznos od 25.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Za sve ostale.

4. Udruga sv. Juraj - iznos od 20.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Opremanje Udruge sveti Juraj s ciljem organizacije manifestacija i prijevoza na gostovanja na tematske manifestacije u Hrvatskoj i inozemstvu.

5. Dječje glazbene igre Kukurijek - iznos od 30.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Kukuriček 2017.,
• Naklada „Kukuriček“ 2017.

6. Udruga kazališnih amatera „Gradsko kazalište Đurđevac“ - iznos od 15.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Kazalište u Đurđevcu - sezona VIII.

7. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Đurđevac - iznos od 15.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Unaprjeđene vrijednosti Domovinskog rata.

8. Klaster pčelara „Podravina“ Đurđevac - iznos od 11.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Medna škola u Boriku.

9. Udruga vinogradara i voćara - iznos od 10.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Izložba vina „Đurđevo 2017.“.

10. Udruga žena Grada Đurđevca - iznos od 10.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Tradicija i običaji

11. Udruga žena Budrovac - iznos od 10.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Prigodne manifestacije, izložbe radova, susreti udruga i kudova na području Grada Đurđevca,
• Obilazak starih, nemoćnih i bolesnih osoba u Budrovcu.

12. Udruga žena Suha Katalena - iznos od 10.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Dvadeset nam je godina tek,
• Prikaz živih jasli,
• Ljepota kulture koje nosimo.

13. Udruga „Peski-Art Đurđevac“ - iznos od 8.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Izložba pisanica „Uskrsu ususret 2017.“,
• Izložba Božićnih jaslica „Božiću ususret 2017.“,
• Likovna radionica „Peski art 2017. Đurđevac“ sa svečanom izložbom „Podravina svojemu generalu“.

14. Lovačka udruga „Jelen“ Đurđevac - iznos od 8.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Sigurnost sudionika u prometu na području Grada Đurđevca,
• Lovački zestanek,
• Lovni turizam.

15. Pčelarska udruga „Bagrem“ Đurđevac - iznos od 7.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• 14. Đurđevečki medveni den.

16. Klaster Lavendula Hybrida Podravina - iznos od 6.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Rad za naš Grad.

17. Udruga „A je to“ Art-Podravina - iznos od 6.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Korak po korak - zajedno za multiplu sklerozu,
• Izdavanje i uređivanje knjige o devama,
• Purple day 2017.

18. Udruga žena „Svetojanke“ - iznos od 6.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Dani Svete Ane 2017.

19. Foto kino klub „Picok“ Đurđevac - iznos od 6.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Izložba fotografija u Ljubljani.

20. Udruga Matice umirovljenika Grada Đurđevca - iznos od 5.500,00 kuna za sljedeći projekt:
• Treća dob - sretna dob

21. „Festuca“ društvo za uljepšavanje grada Đurđevca - iznos od 5.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Održivi razvoj Grada Đurđevca.

22. Udruga cimbalista hrvatske - iznos od 5.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Očuvanje kulturne baštine tradicijske podravske glazbe proizvodnje i sviranja cimbula.

23. Udruga udomitelja za djecu „Osmijeh“ - iznos od 5.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Božićna želja,
• U obitelji svi, jednaki smo mi.

24. Udruga roma „sve se može kad se hoće“ - iznos od 5.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Promocija romskog folklora.

25. Udruga žena Peski Đurđevac - iznos od 5.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• Od Đurđeva do Božićnog sajma.

26. Odred izviđača „Picoki“ Đurđevac - iznos od 3.000,00 kuna za sljedeće projekte:
• Srebrni javorov list,
• Izvaninstitucionalna naobrazba kadrova - voditelj,
• 10. smotra Saveza izviđača Hrvatske - svijet kakav treba biti.

27. Udruga volontera „Ruka u ruci“ - iznos od 3.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• „Volontiram i profitiram“.

28. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije - iznos od 3.000,00 kuna za sljedeći projekt:
• „ZA“ - zajedno aktivni.

29. Ogranak Matice hrvatske u Đurđevcu - iznos od 2.500,00 kuna za sljedeći projekt:
• Kalendar-plakat poezije br. 18.

II.

S udrugama iz točke I. ove Odluke sklopiti će se Ugovori o dodjeli financijskih sredstava kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 007-01/17-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/01-17-6
U Đurđevcu, 12. rujna 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.