Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11. i 144/12.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 10. stavka 1. Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 1/96., 1/06., 4/06. – pročišćeni tekst i 4/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. siječnja  2013. godine, donio je

O D L U K U
o odobrenju uporabe grba Grada Đurđevca
Centru za kulturu Đurđevac

I.

Centru za kulturu Đurđevac, odobrava se uporaba grba Grada Đurđevca vezano uz izdavanje prigodne naljepnice – cinderelle te pečata uz obilježavanje akcije „Noć muzeja 2013.“.

II.

Uporaba grba Grada Đurđevca iz točke I. ove Odluke odobrava se bez naknade.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 017-01/13-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 17. siječnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.