Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca


Srijeda, 28. prosinca 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15. i 87/16.)  gradonačelnik Grada Đurđevca,  28. prosinca 2016. godine, donio je

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca

I.

            Osniva se Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

            Radi usklađenja stanja sredstava Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2016. godine, Povjerenstvo treba obaviti popis:

  1. Nefinancijske imovine

- neproizvedene dugotrajne imovine

- proizvedene dugotrajne imovine

- plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

- sitnog inventara

- nefinancijske imovine u pripremi

- proizvedene kratkotrajne imovine

  1. Financijske imovine

- novca na računima u blagajni

- depozita i jamčevnih pologa

- danih zajmova

- vrijednosnih papira

- dionica i udjela u glavnici

- potraživanja

  1. Obveza.

III.

         U Povjerenstvo se imenuju:

  1. Anita Giba, za predsjednicu,
  2. Gabriela Kralj Bartovčak, za člana,
  3. Zvonimir Perica, za člana.

IV.

         Povjerenstvo je obvezno obaviti popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca i podnijeti izvještaj o obavljenom popisu do 31. siječnja 2017. godine.

U svojem izvještaju Povjerenstvo je dužno obaviti procjenu viškova i manjkova poštujući tržišnu vrijednost i stupanj otpisanosti te navesti uzroke nastalih viškova, odnosno manjkova.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za otpis odnosno rashodovanje imovine.

V.

            Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 406-08/16-01/01

URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1

Đurđevac, 28. prosinca 2016.

 

                        GRADONAČELNIK

               Željko Lacković, dipl.iur., v. r.