Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (''Narodne novine'', broj 114/10.  i 31/11.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2012. godine, donio je

O  D  L  U  K  U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
popis imovine, obveza i potraživanja
Grada Đurđevca

I.

Osniva se Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Radi usklađenja stanja sredstava Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2012. godine, Povjerenstvo treba obaviti popis:

1.    Nefinancijske imovine
-    neproizvedene dugotrajne imovine
-    proizvedene dugotrajne imovine
-    plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
-    sitnog inventara
-    nefinancijske imovine u pripremi
-    proizvedene kratkotrajne imovine

2.    Financijske imovine
-    novca na računima u blagajni
-    depozita i jamčevnih pologa
-    danih zajmova
-    vrijednosnih papira
-    dionica i udjela u glavnici
-    potraživanja

3.    Obveza.

III.

U  Povjerenstvo se imenuju:

1.    Martin Mahović, za predsjednika,
2.    Ivan Mlinjarić, za člana, i
3.    Katarina Bartolić, za člana.

IV.

Povjerenstvo je obvezno obaviti popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca i podnijeti  izvještaj o obavljenom popisu do 31. siječnja 2013. godine.
U svojem izvještaju Povjerenstvo je dužno obaviti procjenu viškova i manjkova poštujući tržišnu vrijednost i stupanj otpisanosti, te navesti uzroke nastalih viškova, odnosno manjkova. Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za otpis odnosno rashodovanje imovine.

V.

Ova Odluka objavit će se u ''Službenim novinama Grada Đurđevca''.

KLASA: 406-08/12-01/01
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-1
Đurđevac, 12. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.