Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16. i 47/16.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 21. kolovoza 2017. godine, donio je

O D L U K U
o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca

I.

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

II.

U Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca imenuju se:
1. Ivan Juričić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za načelnika,
2. Matija Markešić, vršitelj dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, za zamjenika načelnika,
3. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, za člana,
4. Krunoslav Karas, načelnik Policijske postaje Đurđevac, za člana,
5. Ivan Kramarić, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, Područni ured Koprivnica, za člana,
6. Marija Krajina, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, za člana,
7. Franjo Huđek, predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, za člana,
8. Dragutin Pavlović, djelatnik Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac, za člana,
9. Dražen Magdić, predstavnik HGSS Stanice Koprivnica.

III.

Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

IV.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Ured gradonačelnika Grada Đurđevca.

V.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/16. i 8/16.).

VI.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 810-03/17-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 21. kolovoza 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.