Odluka o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012., donio je

O D L U K U
o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca
Željku Oraču iz Đurđevca

I.

Prihvaća se ponuda za kupnju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca dimenzija 2,0 x 4,0 x 2,5 m, koju je na javni natječaj podnio ponuditelj Željko Orač iz Đurđevca, Međašna 24b, po cijeni od 3.000,00 kuna.

II.

S ponuditeljem Željkom Oračem zaključit će se Ugovor o kupoprodaji kioska iz točke I. ove Odluke kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 363-01/12-01/100
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-5
Đurđevac, 30. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.