Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Posl.-ind. zoni A


Utorak, 13. studenoga 2012.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. listopada 2012. donio je

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca

I.

Prodaje se građevinsko zemljište u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca, u k.o. Đurđevac, i to:
- kčbr. 3239 oranica površine 15 520 m2– oznaka prema projektu: A4 (gruntovni broj 3574 oranica u ulici S. Radića sa 2 j 1142 čhv., zk.ul.br. 9813 k.o. Đurđevac).

II.

Zemljište iz točke I.  namijenjeno je:
-   za ulaganje u  proizvodne djelatnosti - mali obrti i proizvodne djelatnosti prikladne za izgradnju u vodozaštitnom području koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne koriste otrovne ili tvari koje se smatraju otrovnim i opasnim, ne koriste naftu i njezine derivate,
-  za  trgovačku djelatnost, izgradnju ugostiteljskih objekata, kao i obavljanje drugih uslužnih djelatnosti.

III.

Početna cijena zemljišta iz točke I. iznosi:
- za ulaganje u proizvodne djelatnosti - mali obrti i proizvodne djelatnosti - 12,00  kuna po 1 m2,
- za  trgovačku djelatnost, izgradnju ugostiteljskih objekata, kao i obavljanje drugih uslužnih djelatnosti  -  250,00 kuna po 1 m2.

Rok za dostavu ponuda je 19. studenoga 2012. godine do 10,00 sati.

IV.

Natječaj za prodaju zemljišta objavit će se u „Glasu Podravine“, na web stranici Grada Đurđevca i na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1.

KLASA: 940-01/12-01/18
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 30. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.