Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu u 2015. godini


Petak, 27. veljače 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. veljače 2015. godine, donio je

O D L U K U
o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu u 2015. godini

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će u 50%-tnom iznosu u 2015. godini označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu.

II.

Za označavanje pasa mikročipom odobrava se 46,11 kuna po psu, dok se za sterilizaciju ženskih pasa odobrava 156,25 kuna po psu.
Ukupna sredstva predviđena su u iznosu 30.380,20 kuna, a odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu sa stavke A 400103 Održavanje javnih površina 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge – deratizacije, dezinsekcija i higijeničarska služba.

III.

Označavanje pasa mikročipom i sterilizacija ženskih pasa financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec.

 

KLASA: 322-02/15-0102
URBROJ: 2137/03-03-01/17-15-3
Đurđevac, 27. veljače 2015.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.