Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu u 2018. godini


Ponedjeljak, 8. siječnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 08. siječnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa
u gradu Đurđevcu u 2018. godini

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će u 50%-tnom iznosu u 2018. godini označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu.

II.

Za označavanje pasa mikročipom odobrava se 45,00 kuna po psu, dok se za sterilizaciju ženskih pasa odobrava 156,25 kuna po psu.
Novčana sredstva iz točke II. stavka 1. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 400103 Održavanje javnih površina.

III.

Označavanje pasa mikročipom i sterilizacija ženskih pasa financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec.

 

KLASA: 322-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 08. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.