Odluka – prodaja kioska u vlasništvu Grada Đurđevca


Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. studenoga 2012., donio je

O D L U K U
o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca

I.

Prodaje se kiosk u vlasništvu Grada Đurđevca dimenzija 2,0 x 4,0 x 2,5 m .
Kiosk ima 8,0 m2 unutarnjeg te 8,0 m2 vanjskog natkrivenog prostora i u upotrebljivom je stanju.

II.

Za kiosk iz točke I. određuje se početna cijena u iznosu  3.000,00  kuna.

III.

Kiosk se prodaje  putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda.
Kupac je dužan kiosk preuzeti u roku  8 dana od zaključivanja ugovora o kupoprodaji.
Javni natječaj objavit će se  na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 Đurđevac.

IV.

Danom donošenja ove Odluke stavlja se van snage Odluka o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca KLASA: 363-01/12-01/100, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac,  od  25. listopada 2012. kao i Odluka o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca Željku Oraču iz Đurđevca KLASA: 363-01/12-01/100, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-3
Đurđevac,  od  12. studenoga 2012.

KLASA: 363-01/12-01/100
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-4
Đurđevac,  19. studenoga  2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.