Odluka – sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (fizičke osobe)


Četvrtak, 28. studenoga 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12 i 19/13.- pročiščeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj  5/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca  28. studenoga 2013. godine, donio je

 ODLUKU

o odabiru korisnika sredstava za  sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2013. godinu

 I.

 Temeljem objavljenog natječaja i ocjene pristiglih ponuda, odabiru se sljedeći korisnici sedstava za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2013. godinu:

  1. Ivica Peroković iz Đurđevca, Bjelovarska 26.
  2. Dražen Štefanić iz Đurđevca, Bana Jelačića 102,
  3. Zoran Sabolović iz Đurđevca, Ivana Đuriševića 32
  4. Petar Markovica iz Đurđevca, Stjepana Radića 112,
  5. Srećko Stankir iz Đurđevca, Augusta Šenoe 34.

 II.

 Sufinanciranje iz točke I. ove Odluke vršit će se temeljem dostavljenih računa korisnika sa prihvatljivim troškovima, na sljedeći način:

Br.

Korisnik

OIE

Ukupni iznos

Udio Fonda

32,68%

Grad Đurđevac

 10%

1.

Petar Markovica

Solarni kolektor

32.874,29 kn

10.743,31 kn

3.287,42 kn

2.

Dražen Štefanić

Solarni kolektor

31.299,52 kn

10.228,68 kn

3.129,95 kn

3.

Srećko Stankir

Solarni kolektor

12.413,53 kn

4.056,74 kn

1.241,35 kn

4.

Zoran Sabolović

Solarni kolektor

26.095,00 kn

8.527,84 kn

2.609,50 kn

5.

Ivica Peroković

Solarni kolektor

13.999,00 kn

4.574,87 kn

1.399,90 kn

UKUPNO:

116.681,34 kn

38.131,44 kn

11.668,12 kn

III.

    Ova Odluka dostavit će se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te korisnicima navedenim u točki I. ove Odluke.

 KLASA: 310-02/13-01/11

URBROJ: 2137/03-04-01/16-13-4

Đurđevac, 28. studenoga 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur.