Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu u 2018. godini


Četvrtak, 21. prosinca 2017.

Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. prosinca 2017. godine, donosi

PLAN PRIJMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Gradu Đurđevcu u 2018. godini

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2018. godini prijam dvije osobe.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu od 1. siječnja 2018.

KLASA: 100-01/17-01/29
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 21. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag. educ.

TABLICA – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U GRADU ĐURĐEVCU ZA 2018.

NAZIV UPRAVNOG ODJELA     Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte

NAZIV RADNOG MJESTA           Viši referent za gospodarstvo

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA  sveučilišni ili stručni prvostupnik  ekonomske,  pravne, društvene ili  tehničke struke

BROJ OSOBA   2

MENTOR  Martin Mahović,dipl.ing., voditelj Odsjeka za gospodarstvo