Plan prijma na stručno osposobljavanje u 2014. godini


Utorak, 7. siječnja 2014.

Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  7. siječnja 2014. godine, donosi

 PLAN PRIJMA

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu u 2014. godini

 I.

             Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2014. godini prijam  17 osoba.

            Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

   II.

             Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

 III.

             Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-06/14-01/01

URBROJ: 2137/03-02-01/03-14-1

Đurđevac,  07. siječnja 2014.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur.