PLAN PRIJMA U SLUŽBU U  UPRAVNA TIJELA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2017. GODINU


Četvrtak, 29. prosinca 2016.

Na temelju članka 10.  stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.-pročišćeni tekst ), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. prosinca 2016. godine, donosi

 PLAN PRIJMA U SLUŽBU U  UPRAVNA TIJELA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2017. GODINU

 I.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Plan) za 2017. godinu.

Planom iz stavka 1. ove točke, utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Đurđevca  te  radna mjesta koja se namjeravaju popuniti u 2017. godini na neodređeno vrijeme.

II.

Pravilnikom u unutarnjem redu Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:  2137/03-01-01/03-13-1 od 22. listopada 2013., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:  2137/03-01-01/03-14-2 od 30. prosinca 2014., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:  2137/03-01-01/03-15-3 od 28. travnja 2015., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:  2137/03-01-01/03-15-4 od 1. lipnja 2015., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:  2137/03-01-01/03-15-5 od 30. prosinca 2015., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:  2137/03-01-01/03-15-6 od 16. svibnja 2016.  i KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:  2137/03-01-01/03-15-7 od 28. prosinca 2016. u sistematizirano je ukupno 11 radnih mjesta sa 12 izvršitelja, od čega je popunjeno 8 radnih mjesta sa 7 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-01/14, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1  od 5. prosinca 2013. godine, KLASA: 023-01/13-01/14, URBROJ:  2137/03-01-01/03-13-2 od 1. lipnja 2015., KLASA: 023-01/13-01/14, URBROJ:  2137/03-01-01/03-13-3 od 30. prosinca 2015., KLASA: 023-01/13-01/14, URBROJ:  2137/03-01-01/03-13-4 od 15. ožujka 2016. i KLASA: 023-01/13-01/14, URBROJ:  2137/03-01-01/03-13-5 od 16. svibnja 2016., sistematizirano je ukupno 12 radnih mjesta sa 12 izvršitelja, od čega je popunjeno 9 radnih mjesta sa 9 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-01/15, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1  od 5. prosinca 2013. godine, sistematizirano je ukupno 4 radna mjesta sa 4 izvršitelja, od čega su popunjena 3 radna mjesta sa 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

III.

Sukladno prijedlogu pročelnika upravnih tijela Grada Đurđevca i planiranim financijskim sredstva u Proračunu Grada Đurđevca za 2017. godinu, planira se popunjavanje sljedećih slobodnih radnih mjesta na neodređeno vrijeme:

- u Uredu gradonačelnika planira se popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

  • viši referent za opće i administrativne poslove, 1 izvršitelj/izvršiteljica, stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke.

Slobodno radno mjesto iz stavka 1. ove točke popunit će se javnim natječajem.

IV.

U 2017. godini ne planira se zapošljavanje vježbenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.

V.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Grad Đurđevac nema obavezu planiranja zapošljavanja potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti u upravnim tijelima Grada Đurđevca.

VI.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 110-01/16-01/01

URBROJ: 2137/03-02-01/03-16-1

Đurđevac, 29. prosinca 2016.

 

                                                                                                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                Željko Lacković, dipl.iur., v. r.