PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2018. GODINU


Ponedjeljak, 8. siječnja 2018.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 8. siječnja 2018. godine, donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA ĐURĐEVCA
ZA 2018. GODINU

I.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Plan) za 2018. godinu.
Planom iz stavka 1. ove točke, utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Đurđevca te radna mjesta koja se namjeravaju popuniti u 2018. godini na neodređeno vrijeme.

II.

Riječi i izrazi u ovom Planu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

III.

Pravilnikom u unutarnjem redu Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 22. listopada 2013., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2 od 30. prosinca 2014., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-3 od 28. travnja 2015., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-4 od 1. lipnja 2015., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-5 od 30. prosinca 2015., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-6 od 16. svibnja 2016. i KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-7 od 28. prosinca 2016. sistematizirano je ukupno 11 radnih mjesta sa 12 izvršitelja, od čega je popunjeno 8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme,
Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca KLASA: 023-01/17-01/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 od 29. prosinca 2017. godine, sistematizirano je ukupno 15 radnih mjesta sa 17 izvršitelja, od čega je popunjeno 7 radnih mjesta sa 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 1 izvršiteljem na određeno vrijeme.
Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-01/15, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 5. prosinca 2013. godine, sistematizirano je ukupno 8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja, od čega su popunjena 3 radna mjesta sa 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

IV.

Sukladno prijedlogu pročelnika upravnih tijela Grada Đurđevca i planiranim financijskim sredstva u Proračunu Grada Đurđevca za 2018. godinu, planira se popunjavanje sljedećih slobodnih radnih mjesta na neodređeno vrijeme:

u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte:
- viši referent za proračunske korisnike, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
- viši referent za naplatu gradskih prihoda, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne struke,

u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti:
- viši stručni suradnik za gradnju i investicije, 1 izvršitelj/izvršiteljica, magistar građevinske ili arhitektonske struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
- viši referent za gradnju i investicije, 1 izvršitelj/izvršiteljica, sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke.

Slobodna radna mjesta iz stavka 1. ove točke popunit će se javnim natječajem.

V.

U 2018. godini ne planira se zapošljavanje vježbenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.

VI.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Grad Đurđevac nema obavezu planiranja zapošljavanja potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti u upravnim tijelima Grada Đurđevca.

VII.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 110-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/03-18-1
Đurđevac, 8. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ