Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca


Četvrtak, 5. listopada 2017.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini („Narodne novine“, broj 14/17.), članka 10. stavka 4. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2017. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 5. listopada 2017. godine, donio je

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu
u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca

I.

Ovim Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: „Plan“) utvrđuju se iznosi, vrsta i opseg ulaganja u kapitalne projekte koji se odnose na izgradnju i opremanje novih građevina kao i nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina te ulaganja u dugotrajnu imovinu u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac (u daljnjem tekstu: „Ulaganja“) i to ukupno planirani iznos, vrsta i opseg ulaganja za 2017. godinu.
Sredstva za provedbu Plana osigurana su u Proračunu Grada Đurđevca za 2017. godinu.

II.

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac ukupno je za 2017. godinu planiran iznos od 661.124,00 kn, i to kako slijedi:

1. Iz kapitalnih pomoći 276.124,00 kn,
2. Iz kapitalnih pomoći 385.000,00 kn.

Ukupno planirani iznos za 2017. godinu iz stavka 1. ove točke, koristit će se za vrstu i opseg ulaganja kako slijedi:
• opremanje (postrojenje i opremu) - u iznosu 168.000,00 kn,
• sanacija objekata i dodatna ulaganja - u iznosu 473.124,00 kn.

III.

Sredstva za rashode iz točke II. stavka 2., alineje 1. i 2., ovog Plana prikazuju se u Proračunu Grada Đurđevca za 2017. godinu sukladno računskom planu, i to kako slijedi:
- u skupini 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- u skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- u skupini 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

IV.

Sredstva za rashode iz točke II. stavka 2., alineje 1. i 2. ovog Plana, realizirat će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) i Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

V.

Ovaj Plan primjenjivat će se u 2017. godini.

KLASA: 602-01/17-01/46
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 5. listopada 2017.

Gradonačelnik
Hrvoje Janči, mag.educ.