Pravilnik o iskaznici i znački poljoprivrednog redara


Ponedjeljak, 12. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i članka 22. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2018. godine donosi

PRAVILNIK
o iskaznici i znački poljoprivrednog redara

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju: obrazac službene iskaznice poljoprivrednog redara, značka poljoprivrednog redara, način izdavanja i vođenja evidencije o iskaznicama i značkama poljoprivrednog redara te način korištenja službene iskaznice i značke poljoprivrednog redara.

Članak 2.

Službena iskaznica poljoprivrednog redara izrađuje se na punijem papiru bijele boje, dimenzija 100 x 60 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je zelenom bojom.
Obrazac službene iskaznice poljoprivrednog redara sadrži:
a) na prednjoj strani:
1. otisnuti grb Republike Hrvatske
2. natpis Republika Hrvatska, Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac,
3. naziv: „Službena iskaznica poljoprivrednog redara“,
4. mjesto za fotografiju, veličine 35 x 45 mm, preko koje je, u donjem lijevom kutu, otisnut pečat Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Upravni odjel),
5. ime i prezime nositelja iskaznice,
6. broj iskaznice;
b) na poleđini:
7. ovlaštenje nositelja iskaznice,
8. datum izdavanja iskaznice,
9. mjesto za pečat i potpis pročelnika,
10. upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 3.

Značka poljoprivrednog redara izrađena je od metala, okruglog je oblika, promjera 50 mm. Na podlozi se nalazi rub od pletera, unutar kojeg se nalazi tekst „GRAD ĐURĐEVAC“ i „POLJOPRIVREDNI REDAR“, a u sredini je grb Grada Đurđevca.
Na donjem dijelu značke, u pleteru se nalazi crnom bojom upisani broj značke.

Članak 4.

Iskaznicu poljoprivrednog redara izdaje pročelnik Upravnog odjela. O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Upravnom odjelu.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime poljoprivrednog redara kojem je izdana iskaznica, evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis poljoprivrednog redara te odjeljak za napomenu.

Članak 5.

Za vrijeme obavljanja nadzora poljoprivredni redar dužan je nositi iskaznicu i značku kojima se smije koristiti samo u službene svrhe.
Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja poslova nadzora poljoprivrednog redara u okvirima zakonske i drugim propisima utvrđene nadležnosti poljoprivrednog redara.
Svaka zlouporaba iskaznice predstavlja povredu službene dužnosti.

Članak 6.

Poljoprivredni redar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah obavijestiti pročelnika Upravnog odjela.
Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica proglašena nevažećom u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

Članak 7.

Poljoprivredni redar kojemu prestaje radni odnos u Upravnom odjelu, obvezan je s danom prestanka radnog odnosa, iskaznicu predati pročelniku Upravnog odjela. Vraćena se iskaznica poništava i pohranjuje.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 363-04/18-01/113
URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-1
Đurđevac, 12. studenoga 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.