PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU PROIZVODA OZNAKOM “ KVALITETA PODRAVINE ”


Četvrtak, 30. kolovoza 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. kolovoza 2018. godine, donosi

 

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU PROIZVODA OZNAKOM “ KVALITETA PODRAVINE ”

 

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju proizvoda oznakom „Kvaliteta Podravine“, KLASA:022-05/18-01/03, URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-1 od 01. siječnja 2018. godine i KLASA: 022-05/18-01/03, URBROJ: 2137/-03-03-01/05-18-2 od 15. lipnja 2018. godine, članak 2. mijenja se i glasi:
„Oznaka je regionalna oznaka kvalitete namijenjena označavanju, isticanju i promociji kvalitetnih tradicijskih poljoprivredno-prehrambenim proizvoda proizvedenim na području Podravine (dalje u tekstu: Proizvodi).
Podravina obuhvaća prostor između rijeke Drave na sjeveru i pobrđa Bilogore, odnosno sjevernih ogranaka Kalničkog gorja (Kalnik) na jugu, a uključuje i područje s lijeve obale Drave zvano Prekodravlje. Na području Podravine nalazi se slijedeće jedinice lokalne samouprave, gradovi Đurđevac, Ludbreg i Koprivnice, te općine: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Pitomača, Virje, Legrad, Sokolovac, Rasinja, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ i Martijanec.“.

 

Članak 2.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Temeljem pravovaljano podnesenog zahtjeva iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika i Zapisnika o organoleptičkom ocjenjivanju proizvoda Povjerenstvo za dodjelu Oznake predlaže Upravnom odjelu donošenje odluke o dodjeli prava korištenja oznake za Proizvode za koje je podnesen zahtjev.“.

 

Članak 3.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pravo uporabe oznake stječe se ugovorom, koji na temelju odluke Upravnog odjela, sklapaju Grad Đurđevac (u daljnjem tekstu: Grad) i korisnik oznake. Pravo uporabe oznake odnosi se samo za one proizvode i onu količinu proizvoda koju je odobrilo Povjerenstvo za dodjelu Oznake.“.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-05/18-01/03
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-5
Đurđevac, 30. kolovoza 2018.

GRADONAČELNIK: Hrvoje Janči, mag.educ.