Pravilnik o izmjeni Pravilnika o označavanju proizvoda oznakom “Kvaliteta Podravine”


Petak, 15. lipnja 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca 15. lipnja 2018. godine donosi

P R A V I L N I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU PROIZVODA OZNAKOM “ KVALITETA PODRAVINE ”

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju proizvoda oznakom “ Kvaliteta Podravine ”, KLASA: 022-05/18-01/03, URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-1 od 1. siječnja 2018. godine, članak 5. mijenja se i glasi:

„Oznaka se može dodijeliti proizvođačima Proizvoda s područja Podravine odnosno pravnim i fizičkim osobama koji imaju sjedište i/ili koji svoju djelatnost obavljaju na području Podravine, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 022-05/18-01/03
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 15. lipnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag. educ.