PRAVILNIK O OZNAČAVANJU PROIZVODA OZNAKOM “ KVALITETA PODRAVINE ”


Ponedjeljak, 1. siječnja 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca, broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca donosi

P R A V I L N I K
O OZNAČAVANJU PROIZVODA OZNAKOM
“ KVALITETA PODRAVINE ”

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti, postupci i način dodjele oznake „Kvaliteta Podravine“ (dalje u tekstu: Oznaka) te nadzor uporabe Oznake.

Članak 2.

Oznaka je regionalna oznaka kvalitete namijenjena označavanju, isticanju i promociji kvalitetnih tradicijskih poljoprivredno-prehrambenim proizvoda proizvedenim na području Podravine (dalje u tekstu: Proizvodi).
Podravina obuhvaća prostor između rijeke Drave na sjeveru i pobrđa Bilogore, odnosno sjevernih ogranaka Kalničkog gorja (Kalnik) na jugu, a uključuje i područje s lijeve obale Drave zvano Prekodravlje. Na području Podravine nalazi se slijedeće jedinice lokalne samouprave, gradovi Đurđevac, Ludbreg i Koprivnice, te općine: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Pitomača, Virje, Legrad, Sokolovac, Rasinja, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija i Mali Bukovec.

Članak 3.

Svrha Oznake je zaštita, očuvanje i podizanje vrijednosti Proizvoda, poticanje proizvodnje Proizvoda, podizanje razine kvalitete Proizvoda te promocija i prodaja Proizvoda na tržištu.

Članak 4.

Oznakom se mogu označavati slijedeći proizvodi i kategorije proizvoda:
• Vino i voćna vina
• Rakije i likeri
• Med i pčelinji proizvodi
• Svježe voće i povrće
• Prerađevine od voća i povrća
• Mlijeko i mliječni proizvodi,
• Meso i mesne prerađevine
• Kolači
• Proizvodi od (industrijske) konoplje
• Žitarice i proizvodi od žitarica

 

KRITERIJI DODJELE OZNAKE

Članak 5.

Oznaka se može dodijeliti proizvođačima Proizvoda s područja Podravine odnosno pravnim i fizičkim osobama koji imaju sjedište i koji svoju djelatnost obavljaju na području Podravine, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 6.

Sirovine za proizvodnju Proizvoda moraju potjecati s područja Podravine.
Iznimno, moguće je koristiti i sirovine proizvedene u drugim dijelovima Hrvatske, ako na području Podravine nema kvalitetne ponude potrebnih sirovina.
Sirovine koje će se koristiti za proizvodnju Proizvoda, a ne potječu s područja Podravine, biti će poimence navedene u dodatku ovog Pravilniku.

Članak 7.

Proizvodi moraju zadovoljavati zakonsku regulativu o proizvodnji i kvaliteti za kategoriju proizvoda u kojoj se nalaze, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te svojim ukupnim svojstvima zadovoljavati kriterije utvrđene ovim Pravilnikom, čime se osigurava viša razina kvalitete od zakonski propisane te uobičajeno zahtijevane i očekivane od strane potrošača.

Članak 8.

Proizvodi u smislu ovog pravilnika su proizvodi s dugom tradicijom proizvodnje i slijedećim posebnim značajkama:
• proizvode se od tradicionalnih sirovina i/ili prema tradicionalnom receptu i/ili tradicionalnim načinu proizvodnje;
• imaju jedinstvena i pamtljiva organoleptička obilježja;

Članak 9.

Uz kriterije za dodjelu Oznake navedene u člancima 5., 6. 7. i 8. ovog Pravilnika, moguće je odrediti dodatne kriterije dodjele Oznake za pojedine kategorija proizvoda.
Dodatni kriteriji iz stavka 1. ovog članka propisat će se posebnim pravilnicima o dodjeli Oznake za predmetnu kategoriju proizvoda.

 

STRUKTURA UPRAVLJANJA

Članak 10.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) provodi sve administrativne poslove vezane uz proces dodjele Oznake i proces nadzora korištenja Oznake:
• određuje popis proizvoda koji se štite Oznakom;
• raspisuje natječaj za dodjelu Oznake;
• donosi odluku o dodjeli i oduzimanju prava korištenja oznake;
• zaključuje ugovore o pravu korištenja oznake;
• saziva članove Povjerenstva za dodjelu oznake;
• imenuje i saziva članove Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje proizvoda;
• zaprima zahtjeve za dodjelu prava uporabe oznake;
• dostavlja dokumentaciju Povjerenstvu za dodjelu oznake;
• utvrđuje naknadu za obradu zahtjeva i korištenje oznake;
• vodi registar korisnika oznake;
• upravlja Oznakom i provodi njenu promociju.
Odluke iz stavka 1., podstavka 2., ovog članka Upravni odjel donosi na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu oznake.

Članak 11.

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za dodjelu Oznake koje se sastoji od 3 članova. Stalni članovi Povjerenstva su predstavnici Upravnog odjela (jedan član), a povremeni članovi povjerenstva stručnjaci (dva člana) iz različitih područja (agronomi, prehrambeni tehnolozi, ekonomisti, dizajneri) važnih za proces dodjele Oznake.
Povjerenstvo za dodjelu oznake obavlja slijedeće poslove:
• pregledava pristiglu dokumentaciju;
• utvrđuje zadovoljava li Proizvod, proizvođač i proizvodnja kriterije iz ovog Pravilnika;
• izrađuje pisani prijedlog o dodjeljivanju ili neodjeljivanju oznake s obrazloženjem.

Članak 12.

Organoleptičko ocjenjivanje proizvoda provodi Povjerenstvo za organoleptičko ocjenjivanje proizvoda koje imenuje Upravni odjel.
Povjerenstvo za organoleptičko ocjenjivanje proizvoda je stručno tijelo za organoleptičko ocjenjivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Povjerenstvo za organoleptičko ocjenjivanje proizvoda se sastoji od najmanje 3 člana.
Povjerenstvo za organoleptičko ocjenjivanja proizvoda donosi interni pravilnik o radu povjerenstva i organoleptičkom ocjenjivanju Proizvoda, provodi organoleptičko ocjenjivanje Proizvoda, sastavlja zapisnik o rezultatima ocjenjivanja i dostavlja zapisnik Upravnom odjelu (dalje u tekstu: Zapisnik o organoleptičkom ocjenjivanju).

 

POSTUPAK DODJELE OZNAKE

Članak 13.

Zahtjev za korištenja Oznake podnosi se Upravnom odjelu na propisanom obrascu (dalje u tekstu: Obrazac zahtjeva).
Obrazac zahtjeva sadrži:
• procjenu ukupne proizvodnje i prodaje Proizvoda za slijedeću godinu;
• izjavu o mjestu obavljanja djelatnosti, broju zaposlenih te kratki opis tvrtke;
• izjava o podrijetlu sirovine;
• dokumentaciju kojom se dokazuje tradicionalnost proizvoda (dokaz o uporabi tradicionalnih sirovina; ili tradicionalnog sastava/recepture; ili tradicionalnog načina proizvodnje/prerade.
Uz Obrazac zahtjeva, prilikom podnošenja prvog Zahtjeva za korištenje Oznake prilaže se slijedeća dokumentacija:
• rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra ili registra zadruga;
• potvrdu o uplaćenom iznosa naknade za obradu zahtjeva za dobivanje oznake;
• 4 uzorka Proizvoda za organoleptičko ocjenjivanje;
• rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica tržišnog plasmana proizvoda;
• tehnička dokumentacija proizvoda, receptura, ambalaža proizvoda, promotivni materijal.
Zahtjev za korištenjem Oznake može se podnijeti tokom cijele godine, a obrada zahtjeva će se obavljati periodično, ovisno o broju pristiglih zahtjeva. Upravni odjel može odrediti i fiksni termin za provođenje postupka dodjele oznake ili provoditi izdvojene postupke dodjele oznake za pojedine proizvode koji mogu biti organizirani u okviru tematskih manifestacija.

Članak 14.

Po primitku zahtjeva iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika Povjerenstvo za dodjelu Oznake provjerava da li je zahtjev podnesen u skladu s ovim Pravilnikom. Ukoliko utvrdi da zahtjev nije potpun, zatražit će da podnositelj dopuni zahtjev.

Članak 15.

Temeljem pravovaljano podnesenog zahtjeva iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika i Zapisnika o organoleptičkom ocjenjivanju proizvoda Povjerenstvo za dodjelu Oznake donosi odluku o dodjeli prava korištenja oznake za Proizvode za koje je podnesen zahtjev.
O zahtjevu za dodjelu prava korištenja oznake, koji Povjerenstvo za dodjelu Oznake odbije, Upravni odjel obavještava podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.
Podnositelj zahtjeva može zatražiti naknadnu provjeru zahtjeva o vlastitom trošku.

Članak 16.

Pravo uporabe oznake stječe se ugovorom, koji na temelju odluke Povjerenstva za dodjelu Oznake, sklapaju Grad Đurđevac (u daljnjem tekstu: Grad) i korisnik oznake. Pravo uporabe oznake odnosi se samo za one proizvode i onu količinu proizvoda koju je odobrilo Povjerenstvo za dodjelu Oznake.
Potpisom ugovora o pravu korištenja oznake (u daljnjem tekstu: Ugovor) korisnik oznake preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Pravilnika.
Oznaka se mora koristiti u skladu s Elaboratom o vizualnom identitetu i Knjigom grafičkih standarda koji su sastavni dio ovog Pravilnika.
Oznaka se može koristiti temeljem ugovora i u promidžbene svrhe, isključivo za Proizvod za koji je dodijeljeno pravo uporabe.

Članak 17.

Upravni odjel vodi Registar korisnika oznake u koji se upisuju podaci o proizvođačima kojima je oznaka dodijeljena i s kojima je sklopljen Ugovor.
U Registar korisnika oznake upisuju se i svi podaci o proizvodima i količinama proizvoda za koje je odobreno pravo korištenja Oznake.
Upravni odjel je dužan, na zahtjev zainteresiranih, omogućiti uvid u Registar korisnika Oznake, koji sadrži opće dostupne podatke.
Registar korisnika Oznake biti će objavljen na web stranici Grada.

Članak 18.

Podnositelj zahtjeva dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za korištenje Oznake platiti troškove postupka, a iznos će se utvrditi svake godine odlukom Upravnog odjela.

 

NADZOR UPORABE OZNAKE

Članak 19.

Redoviti nadzor uporabe Oznake provodi se sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Ukoliko u tijeku važenja Ugovora o pravu korištenja oznake Povjerenstvo ocjeni da su potrebni dodatni nadzor i ispitivanja ili da postoji sumnja u zlouporabi korištenja oznake, Upravni odjel obavještava, uz obrazloženje, podnositelja zahtjeva o opsegu i specifikacijama kontrolnog nadzora i/ili ispitivanja. Ako podnositelj zahtjeva može dokumentirati neopravdanost sumnje, Povjerenstvo može odustati od zahtjeva za kontrolni nadzor i/ili ispitivanje.
Korisnik Oznake ili od njega ovlašteni predstavnik dužni su biti nazočni prilikom provedbe nadzora.
Korisnik Oznake obvezuje se, tijekom važenja Ugovora o pravu uporabe oznake, a u cilju nadzora nad uporabom oznake, dopustiti članovima Povjerenstva pristup u sve radne prostorije koje koristi za proizvodnju i prodaju, te bez naknade staviti na raspolaganje uzorke Proizvoda potrebne za ispitivanje.
Troškove ispitivanja iz prethodnog stavka snosi Upravni odjel.
Članovi povjerenstva za dodjelu Oznake dužni su sve podatke prikupljene tijekom provedbe nadzora čuvati kao poslovnu tajnu.
Povjerenstvo za dodjelu Oznake je dužno sastaviti pismeni zapisnik o provedbi nadzora. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka od kojih se izvorni ostavlja korisniku oznake, jednu kopiju zadržava povjerenstvo, a jedna se kopija dostavlja Upravnom odjelu.

 

UPORABA I ZAŠTITA OZNAKE

Članak 20.

Oznaka će se registrirati u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.
Vlasnik Oznake je Grad Đurđevac.
Vizualni identitet Oznake kao i način njenog korištenja definirani su Elaboratom o vizualnom identitetu Oznake i Knjigom grafičkih standarda, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 21.

Neovlaštena uporaba oznake podliježe sudskoj zaštiti u skladu sa Zakonom o žigu („Narodne novine“ broj 173/03., 54/05., 76/07., 30/09. i 49/11.).
U slučaju neovlaštene uporabe oznake Upravni odjel može zatražiti pokretanje postupka pred stvarno nadležnim sudom.

 

PROMIDŽBA

Članak 22.

Upravni odjel donosi i koordinira Plan promidžbe Oznake za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u proračunu Grada te sudjeluje u njegovoj provedbi, u suradnji s partnerima.

 

MJERE I SANKCIJE

Članak 23.

Povjerenstvo za dodjelu Oznake može odlučiti o oduzimanju prava uporabe oznake, uz obrazloženje, i prije isteka važenja Ugovora u slučaju:
• uporabe oznake za Proizvod koji više ne ispunjava uvjete temeljem kojih je oznaka dodijeljena;
• uporabe Oznake za proizvode koji nisu obuhvaćeni ugovorom;
• nedovoljne suradnje s Povjerenstvom, odnosno sprječavanja njegovog rada;
• neispunjavanja financijskih i drugih obveza koje proizlaze iz Ugovora i ovog Pravilnika.
Protiv odluke iz prethodnog stavka korisnik Oznake može, u roku od 15 dana od dana primitka odluke uložiti žalbu Upravnom odjelu. Odluka Upravnog odjela je konačna.
Korisnik oznake kojem je oduzeto pravo uporabe Oznake obvezan je prestati koristiti oznaku u roku od 7 dana od dana donošenja konačne odluke, kojom se Ugovor raskida.
Pravo uporabe Oznake se može oduzeti za razdoblje od najmanje godinu do najviše četiri godine, ovisno o ozbiljnosti prekršaja.
U slučaju višekratnog ponavljanja kršenja odredbi ovog Pravilnika, Povjerenstvo može donijeti odluku o trajnoj zabrani uporabe Oznake.

 

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 022-05/18-01/03
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-1
Đurđevac, 1. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag. educ.