Rješenje – imenovanje Povjerenstva za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine


Utorak, 29. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. listopada 2013. godine, donio je

 R J E Š E NJ E

o imenovanju Povjerenstva za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine

 I.

          Osniva se Povjerenstvo za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 II.

U Povjerenstvo se imenuju :

1. Davor Čižmešinkin, za predsjednika,

2. Marija Markuš, za članicu,

3. Marijan Vinković, za člana.

 III.

          Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 022-05/13-01/38

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1

Đurđevac, 29. listopada 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.