Rješenje – imenovanje Povjerenstva za postavljanje spomenika palim hrvatskim braniteljima


Utorak, 29. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. listopada 2013. godine, donio je

 R J E Š E NJ E

o imenovanju Povjerenstva za postavljanje spomenika palim hrvatskim braniteljima

I.

          Osniva se Povjerenstvo za postavljanje spomenika palim hrvatskim braniteljima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju :

1. Marijan Matočec, za predsjednika,

2. Davor Čižmešinkin, za člana,

3. Tihomir Kolar, za člana

4. Sanja Dautanec Poslek, za članicu.

 III.

         Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 022-05/13-01/37

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1

Đurđevac, 29. listopada 2013.

GRADONAČELNIK                                                                                                                                                      Željko Lacković, dipl. iur.