Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac iz reda osnivača


Ponedjeljak, 23. siječnja 2017.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.), članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 23. siječnja 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac iz reda osnivača

I.

U Školski odbor Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac iz reda osnivača, imenuju se:
- Damir Mujić iz Đurđevca,
- Jasna Horvat Vlahović iz Đurđevca,
- Hrvoje Baltić iz Đurđevca.

II.

Mandat članovima Školskog odbora iz točke I. ovog Rješenja traje sukladno članku 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 080-01/17-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 23. siječnja 2017.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.