Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća DV “Maslačak” Đurđevac


Četvrtak, 14. rujna 2017.

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. rujna 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac imenuju se:

- DAJANA MILODANOVIĆ,
- KATICA BLAŽOK,
- MAJA HRVATIĆ PADOVAN.

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 080-01/17-01/13
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 14. rujna 2017.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.