Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac ispred Grada Đurđevca


Petak, 14. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. prosinca 2018. godine, donio je

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac ispred Grada Đurđevca

 

I.

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, imenuju se:

- IVAN PETROVIĆ,
- LIDIJA PINTARIĆ,
- ZORAN JANČIJEV.

 

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, počevši od 1. siječnja 2019. godine.

 

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 214-01/18-01/25
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 14. prosinca 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.