Rješenje o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac


Petak, 28. srpnja 2017.

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 21. stavka 1. Društvenog ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac, gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. srpnja 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac

I.

U Nadzorni odbor Komunalija d.o.o. Đurđevac imenuju se:

- Vlado Lazar

- Ivan Juričić.

II.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 022-05/17-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 28. srpnja 2017.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.