Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora za „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“


Četvrtak, 26. listopada 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. listopada 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Organizacijskog odbora za
„Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“

I.

Imenuje se Organizacijski odbor za „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“.

II.

U Organizacijski odbor se imenuju:
1. Kristina Benko Markovica, za predsjednicu,
2. Zoran Jančijev, za člana,
3. Martina Repić, za člana,
4. Martin Mahović, za člana,
5. Senka Pavešić, za člana,
6. Matija Bažulić, za člana.

III.

Organizacijski odbor ima zadatak organizirati priredbu „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“ povodom Božićnih blagdana 2017. godine, osmisliti program i darove za djecu.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 612-01/17-01/43
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 26. listopada 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.