Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora za manifestaciju „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“


Petak, 9. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 9. studenoga 2018. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Organizacijskog odbora za manifestaciju „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“

 

I.

Imenuje se Organizacijski odbor za manifestaciju „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“.

 

II.

U Organizacijski odbor se imenuju:
1. Kristina Benko Markovica, za predsjednicu,
2. Zoran Jančijev, za člana,
3. Marija Čupen Tomica, za članicu,
4. Sanja Sabolić, za članicu,
5. Matija Bažulić, za člana,
6. Katarina Bartolić Globan, za članicu.

 

III.

Organizacijski odbor ima zadatak organizirati priredbu „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“ povodom Božićnih blagdana 2018. godine, osmisliti program i darove za djecu.

 

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 612-01/18-01/37
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 9. studenoga 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.