Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora za pripremu „Adventa u Đurđevcu“


Ponedjeljak, 6. studenoga 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 6. studenoga 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Organizacijskog odbora za
pripremu „Adventa u Đurđevcu“

I.

Imenuje se Organizacijski odbor za pripremu „Adventa u Đurđevcu“.

II.

U Organizacijski odbor se imenuju:
1. Mario Fuček, za predsjednika,
2. Ivan Mlinjarić, za člana,
3. Slavko Horvat, za člana,
4. Martina Repić, za člana,
5. Danijel Domišljanović, za člana,
6. Martina Makar, za člana,
7. Edita Janković Hapavel.

III.

Organizacijski odbor ima zadatak osmisliti program „Adventa u Đurđevcu“ te izraditi projekt ukrašavanje grada i prigradskih naselja povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana s predvidljivim troškovima.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 612-01/17-01/47
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 6. studenoga 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.