Rješenje o imenovanju Povjerenstva za kreditiranje studenata Grada Đurđevca


Srijeda, 27. prosinca 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 42. st. 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09, 1/13 i 5/14), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. prosinca 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za kreditiranje studenata Grada Đurđevca

I.

U Povjerenstvo za kreditiranje studenata Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Maja Hrvatić Padovan, za predsjednicu
2. Jadranka Švaco, za člana i
3. Iva Vuk, za člana.

II.

Zadaci Povjerenstva su:

• raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih kredita,
• utvrđivanje Liste reda prvenstva,
• utvrđivanje studenata koji su ostvarili pravo na kreditiranje,
• utvrđivanje visine iznosa kredita i vremena trajanja kreditiranja za korisnike kredita,
• razmatranje molbi studenata za osiguranje otplate kredita i vremena trajanja kreditiranja za korisnike kredita, sukladno članku 10. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca,
• utvrđivanje obveze korisnika kredita o ukupnoj visini obveze povrata kredita, sukladno članku 14. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.

III.

Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od četiri godine.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 604-01/17-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/01/17-1
Đurđevac 27. prosinca 2017.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.