Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za kupnju stanova prema Programu POS-a


Petak, 28. travnja 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 14. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/17.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 28. travnja 2017. godine, donio je

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za kupnju stanova prema Programu POS-a

I.

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu najtečaja za kupnju stanova prema Programu POS-a u sastavu:

1. Silvija Lukačin, predsjednica,
2. Krešimir Žunić, zamjenik direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, član,
3. Martin Mahović, član,
4. Jadranka Švaco, član,
5. Robert Bubalo, član.

II.

Zadaća Povjerenstva je provođenje postupka javnog natječaja za utvrđivanje Liste reda prvenstva, bodovanje po zaprimljenim zahtjevima, utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva, utvrđivanje Konačne liste reda prvenstva, te obavljanje i drugih poslova vezanih uz provedbu najtečaja.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 021-05/17-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 28. travnja 2017.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.