RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac


Srijeda, 25. srpnja 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine", broj 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. srpnja 2018. godine, donio je

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac

 

I.

Imenuje se BERNARDA FERDERBER iz Đurđevca, Petra Zrinskog 38a, diplomirani bibliotekar, za ravnateljicu Gradske knjižnice Đurđevac od dana 1. rujna 2018. godine.

 

II.

Ravnateljice se imenuje na četiri godine.

 

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 112-01/18-01/05

URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-5

Đurđevac, 25. srpnja 2018.

 

GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ.