Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova


Petak, 6. rujna 2013.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 6. stavka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 1. kolovoza  2013. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Stručnog povjerenstva
za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada Đurđevca

I.

U Stručno povjerenstvo za koncesiju imenuju se:

1. DEJAN ĐUD, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca,
2. MARTIN MAHOVIĆ, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca,
3. TIHOMIR ROBOTIĆ, komunalni redar u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca,
4. MARIJAN KICIVOJ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
5. MLADEN JAKUPČIĆ, protupožarni inspektor.

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:
-    pomoć u pripremi i izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije,  uvjeta i dokumentacije za nadmetanje,  te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
-    pregled i ocjena pristiglih ponuda,
-    utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga,
-    obavljanje ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 363-05/13-01/09
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 1. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.