Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac


Srijeda, 17. svibnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.), članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.), članka 18. stavka 1. Statuta Gradske knjižnice Đurđevac Urbroj: 181/2000 i 74/2010 i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. svibnja 2017., donio je

R J E Š E N J E
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac

I.

Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac, imenuje se Martina Makar, za razdoblje od 1. lipnja 2017. do imenovanja ravnatelja temeljem javnog natječaja.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 112-01/17-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 17. svibnja 2017.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.