Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac


Srijeda, 30. svibnja 2018.

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 38. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/093., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 32. stavka 1. Statuta Javne vatragasne postrojbe Đurđevac, broj: 12-5/2011., 9-1/2015. i članka 42. stavka 4. alineja 11. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. svibnja 2018. godine, donio je

 

R J E Š E N J E
o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

 

I.

ALEN ŠKUDAR iz Suhe Katalene imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac s danom 11. lipnja 2018. godine, na mandat od četiri godine.

 

II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 080-01/18-01/13
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3
Đurđevac, 30. svibnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.